Marka ma znaczący udział przy
podejmowaniu decyzji zakupowych
konsumentów.

Aby osiągnąć sukces rynkowy i utrzymać pozycję
konkurencyjną, warto weryfikować i zwiększać znajomość
konsumencką posiadanej marki.
Badanie konsumenckiej świadomości marki koncentruje się na określeniu stopnia, w jakim konsument jest w stanie rozpoznać daną markę oraz skojarzyć ją z określoną kategorią produktów/usług.
Wraz ze świadomością marki bada się także m.in.:
 • Postrzeganie marki;
 • Lojalność wobec marki;
 • Zadowolenie z zakupu;
 • Zwyczaje zakupowe.

Badanie świadomości marki

Wielu sprzedawców regularnie monitoruje poziom świadomości marki, a jeśli spadnie on poniżej z góry ustalonego progu
- intensyfikuje działania reklamowe i promocyjne.
Cykliczne
Systematyczny monitoring
skuteczności działań marketingowych
Jednorazowe
Zbieranie informacji potrzebnych
do oceny doraźnej skuteczności działań
marketingowych

Zalety płynące z prowadzenia
badania świadomości marki

check
Weryfikacja poziomu znajomości marki
przez docelową grupę nabywców
check
Weryfikacja rozpoznawalności danej marki
na tle konkurencji
check
Dostosowanie strategii marketingowej pod kątem
oczekiwań nabywców produktów marki
check
Wyznaczenie kierunków
rozwoju marki
check
Poznanie oczekiwań zarówno obecnych,
jak i potencjalnych klientów
check
Weryfikacja poziomu lojalności klientów
danej marki

Etapy realizacji badania
świadomości marki

Realizację badania świadomości marki opieramy o 4 etapy badawcze,
których przeprowadzenie gwarantuje uzyskanie odpowiedzi na
kluczowe pytania:
Zobacz więcej!
pkt 1
Konsultacja
i opracowanie
kwestionariusza
badawczego
pkt 4
Opracowanie
raportu końcowego
pkt 2
Realizacja badania
pkt 3
Przygotowanie analiz
statystycznych

Metodologia badania
świadomości marki

Metodologia badań świadomości marki oparta jest na trzech wskaźnikach, pozwalających oszacować
utrwalenie świadomości o marce na różnym poziomie zapamiętywania:
arrow
Świadomość natychmiastowa
(ang. Top of Mind)
Odsetek respondentów, którzy spontanicznie wskazują badaną markę jako pierwszą w badaniu (markę tę klient pamięta najlepiej i najłatwiej ją sobie przypomina - dokonując wyboru konsument to po nią właśnie najprawdopodobniej sięgnie).
arrow
Świadomość spontaniczna
(ang. Unaided Brand Awareness)
Odsetek badanych, którzy bez pomocy ankietera są w stanie podać nazwę marki (o markach tych klient pamięta i najczęściej spośród nich dokonuje wyboru interesującego go produktu).
arrow
Świadomość natychmiastowa
(ang. Aided Brand Awareness)
Odsetek badanych, którzy deklarują znajomość marki po jej przytoczeniu przez ankietera (marki te klient jest w stanie rozpoznać - zna je, więź z tymi markami jest jednak słabsza niż ma to miejsce w odniesieniu do brandów wymienionych w kontekście pomiaru świadomości spontanicznej).
Ponadto w badaniach świadomości marki wykorzystujemy również:
 • Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) – wskaźnik służący do poziomu lojalności klientów danej marki. Charakter tego wskaźnika pozwala na porównanie otrzymanych danych w obrębie konkretnego segmentu, zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym.
 • Metodę DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results) – pozwala na określenie, na ile badana marka istnieje w świadomości potencjalnych konsumentów. Dzięki tej metodzie respondenci zostaną przydzieleni do grup, które:
 • Nigdy nie zetknęły się z daną marką (osoby nieświadome);
 • Wiedzą, że dana marka istnieje, ale nie wiedzą czym się charakteryzuje (osoby świadome);
 • Znają daną markę i charakterystyczne cechy (osoby rozumiejące);
 • Dokonały zakupu produktu/usługi danej marki (aktywni nabywcy).

Techniki badawcze
badania świadomości marki

Techniki badawcze dostosowywane są indywidualnie do potrzeb klienta. W badaniach świadomości marki
wykorzystuje się zarówno jakościowe, jak i ilościowe techniki badawcze:
Jakościowe techniki badawcze
FGI Wywiady FGI / IDI
Ilościowe techniki badawcze
CAWI Ankietyzacja internetowa CAWI
CATI Ankietyzacja telefonia CATI

Ankietyzacja internetowa CAWI
- badanie świadomości marki

Badania świadomości marki techniką CAWI realizujemy poprzez wykorzystanie autorskiego panelu konsumenckiego Badanie Opinii
Panel konsumencki Badanie Opinii to serwis internetowy służący błyskawicznej realizacji badań rynku i opinii w oparciu o ankietyzację elektroniczną. Atutem panelu jest rozbudowana i stale powiększana baza konsumentów z całej Polski - mnogość szczegółowo sprofilowanych respondentów pozwala na bezproblemowe obejmowanie badaniem online ściśle określonej grupy osób.

Wykorzystanie ankietyzacji internetowej oraz rozbudowana baza respondentów pozwalają nam nie tylko docierać do określonych grup osób, ale także - gwarantują szybkość, rzetelność i niski koszt realizacji naszych badań.
arrow
Możliwość zastosowania pytań różnego rodzaju,
m.in. jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, list rankingowych, list wyboru lub pytań otwartych.
arrow
Możliwość
przeprowadzenia badania
na ściśle określonej grupie odbiorców.
arrow
System monitorujący
przebieg badania
pod względem wykonania próby badawczej.
Rozbudowana baza respondentów panelu konsumenckiego Badanie Opinii umożliwia realizację badań świadomości marek różnorodnych rynków.
Zdrowie i leki
Zdrowie i leki
Kosmetyki
Kosmetyki
Nieruchomości
Nieruchomości
Turystyka
Turystyka
Żywność
Żywność
FMCG
FMCG
Technologie
Technologie
Motoryzacja
Motoryzacja
Odzież
Odzież
Dla dzieci
Dla dzieci
Sport
Sport

Ankietyzacja telefoniczna CATI
badanie świadomości marki

Badania świadomości marki realizujemy również poprzez wykorzystanie ilościowej techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - telefonicznego przeprowadzenia wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo. Technika CATI absorbuje mniejsze środki niż tradycyjne ankiety papierowe (PAPI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI).
Profesjonalne studio CATI znajduje się w siedzibie naszej firmy, dzięki czemu koordynatorzy badań telefonicznych mogą bezpośrednio objąć kontrolą pracę ankieterów, a tym samym przeciwdziałać ryzyku spadku jakości realizowanych badań. Studio jest wyposażone w system klimatyzacji, a każde stanowisko posiada dostęp do laptopa z autorską platformą CATI-System.

Jakościowe techniki badawcze – FGI/IDI
badanie świadomości marki

Techniki jakościowe w badaniach świadomości marki najczęściej stanowią uzupełniającą metodę badawczą, stanowiącą często fazę wstępną przed realizacją badania ilościowego (dostarczają hipotez).
Realizujemy przede wszystkim wywiady fokusowe (FGI) oraz wywiady pogłębione (IDI), które pozwalają nie tylko zidentyfikować poziom rozpoznawalności marki, ale przede wszystkim uzyskać informacje dot. wizerunku marki w oczach konsumentów.
arrow
FGI (Focus Group Interview)
Dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie celowo dobranych osób. Dyskusja jest skoncentrowana wokół określonego tematu bądź kilku tematów.
arrow
IDI (Individual In-Depth Interview),

W odróżnieniu od wywiadów FGI, sprowadzają się do bezpośredniej rozmowy badacza (moderatora) z pojedynczym respondentem - w wywiadzie takim nie biorą zatem udziału osoby trzecie.

Badanie FGI

Prowadzimy badania fokusowe na terenie całego kraju. Posiadamy również własną salę fokusową zlokalizowaną w siedzibie firmy. Realizujemy zarówno tradycyjne FGI, jak również badania fokusowe z transmisją on-line do siedziby klienta.
Stół konferencyjny
Stół Konferencyjny
(Do 12 Osób)
System rejestracji audio-video
System Rejestracji Audio Video
(Kamery, Video Streaming)
Lustro weneckie
Lustro Weneckie
Na podstawie przeprowadzonego badania materiał jakościowy zostaje poddany trzem rodzajom analizy:
 • Analizie bieżącej;
 • Analizie wstępnej zebranego materiału;
 • Analizie pełnej zebranego materiału.
Analiza materiału
pozyskanego w badaniu świadomości marki
Przed przystąpieniem do opracowania analizy badawczej pozyskane dane poddawane są obróbce analitycznej.

Proces ten polega na weryfikacji bazy danych pod kątem:
 • Analizy stopnia trafności i dokładności uzyskanych informacji w odniesieniu do celów badania
 • Wykrycia i usunięcia wpisów wadliwych/duplikujących się
 • Poprawności kodowania form tekstowych według określonego klucza.

Raport końcowy

Badanie kończy się przekazaniem Zamawiającemu wyników badań. Zamawiający otrzymuje raport sporządzony na podstawie informacji uzyskanych w toku badania wraz z:
check
Wnioskami
check
Rekomendacjami
check
Propozycjami działań naprawczych

Przykładowa prezentacja wyników
badania świadomości marki

Na podstawie wyników badania obliczane są podstawowe wskaźniki określające poziom świadomości marki: TOM (Top of Mind), UBA (Unaided Brand Awareness), ABA (Aided Brand Awareness).

Możliwa jest również prezentacja wyników
na tle konkurencyjnych brandów.
Wskaźnik NPS
Promotorzy marki X
41,2%
Promotorzy marki X
Obojętni marki X
23,5%
Obojętni marki X
Krytycy marki X
35,3%
Krytycy marki X
DAGMAR
DAGMAR
chart
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czym są badania 360 stopni?

Badania 360 stopni wykorzystuje się najczęściej do badania kadry menadżerskiej. Opinia zarówno przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz samoocena badanego pozwalają na najdokładniejszą ocenę pracownika

Jakie są korzyści przeprowadzenia badania 360 stopni?

Przeprowadzenie badania 360 pozwala na zebranie sparametryzowanych danych na temat pracowników, takie dane pozwalają na dopasowanie kadry menedżerskiej do poszczególnych zadań np. Osób o wysokim autorytecie do zarządzania poszczególnymi grupami.